Postupak ostvarivanja prava na novčanu naknadu za pomoć i negu

Adv. Đurašinović opisao je postupak ostvarivanja prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica (tuđu negu i pomoć).

Porodice čiji su članovi oboleli od Alchajmerove bolesti i demencije suočavaju se sa brojnim iskušenjima u vezi sa staranjem i brigom o obolelim članovima.

Ta iskušenja se manifestuju i na materijalnom polju budući da bračni drugovi, deca i drugi srodnici koji se brinu o obolelim članovima vrlo često nisu u mogućnosti da svoje poslovne aktivnosti obavljaju na uobičajeni način. To prouzrokuje smanjene prihode po osnovu rada, s jedne strane, a briga o obolelim članovima, sa druge strane, prouzrokuje značajne dodatne troškove u vezi sa nabavkom lekova, pomoćnih lekovitih sredstava, raznih suplemenata, pelena i svega ostalog potrebnog za omogućavanje dostojanstvenog života obolelih.

Zbog svega ovoga, ovim tekstom želim da prezentiram postupak u vezi sa ostvarivanjem prava na novčanu naknadu za negu i pomoć.

Potrebni dokumenti

Prvi korak predstavlja ishodovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije u vidu specijalističkog nalaza-izveštaja kojim se konstatuje na osnovu kliničke slike i odgovarajućeg testiranja da obolela osoba nije sposobna za samostalan život te da joj je potrebna tuđa nega i pomoć.
Imajući u vidu prirodu bolesti kakve su Alchajmerova bolest i demencija, specijalistički nalaz sačinjava ordinirajući psihijatar koji u okviru pregleda pacijenta vrši tzv. MMSE test i na osnovu rezultata koji pacijent ostvari prilikom predmetnog testiranja zaključuje da li je pacijent sposoban za samostalan život ili mu je potrebna tuđa nega i pomoć.

Podnošenje zahteva Fondu PIO

Ukoliko ishodujete nalaz-izveštaj psihijatra kojim se konstatuje da je vašem bližnjem potrebna tuđa nega i pomoć, naredni korak predstavlja podnošenje zahteva Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) na adresi Novi Beograd, Bulevar umetnosti br. 10, šalter br. 6.

Sam zahtev se podnosi na propisanom obrascu (Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica) s tim da predmetni obrazac možete preuzeti neposredno u Fondu PIO u štampanom obliku ili elektronskim putem sa internet stranice Fonda PIO.
Potrebno je popuniti predmetni zahtev sa zahtevanim podacima i uz zahtev priložiti:

  • medicinsku dokumentaciju u fotokopiji (s tim da je obavezno poneti medicinsku dokumentaciju u originalu prilikom podnošenja zahteva kako bi ovlašćeno lice Fonda koje prima zahtev moglo da proveri da li dostavljena dokumentacija u kopiji odgovara originalnoj dokumentaciji)
  • poslednji izvod o primanjima po osnovu penzije (tzv. ček od penzije) ukoliko se radi o penzioneru (što je najčešći slučaj)
  • ličnu kartu lica za koje se podnosi zahtev.

U vezi sa medicinskom dokumentacijom, preporuka je da se pored prethodno navedenog specijalističkog nalaza psihijatra, dostavi i druga relevantna medicinska dokumentacija u vezi sa eventualnim drugim oboljenjima i bolestima koja ukazuje na zdravstveno stanje lica za koje se podnosi zahtev.

Nakon što ovlašćeno lice Fonda pregleda zahtev i priloženu dokumentaciju, vraća originalnu medicinsku dokumentaciju i ličnu katu i izdaje potvrdu o podnetom zahtevu.

Medicinski pregled – veštačenje

Nakon prijema zahteva, Fond PIO šalje u okvirnom roku od 30 do 60 dana pisani poziv za medicinski pregled-veštačenje lica za koje se podnosi zahtev.

Medicinski pregled – veštačenje se obavlja u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje na adresi Novi Beograd, Bulevar umetnosti br. 10, ulaz III (sa desne bočne strane).

Nakon obavljenog medicinskog pregleda-veštačenja, u okvirnom roku od petnaestak dana, Fond PIO šalje rešenje kojim je odlučio o podnetom zahtevu.

Ukoliko organ veštačenja utvrdi da kod podnosioca zahteva postoji potreba za pomoć i negu, rešenjem Fonda PIO se utvrđuje podnosiocu zahteva pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu i to od datuma podnošenja zahteva.

Visina novčane naknade za pomoć i negu drugog lica trenutno (februar 2022. godine) iznosi 19.158,21 dinara mesečno.

Advokat Goran Đurašinović,
Član SUAB-a iz kruga neformalnih negovatelja obolelih