Seti se čoveka – Zajedno do realizacije prava obolelih od demencije na dnevni boravak u Beogradu

“Seti se čoveka” – Zajedno do realizacije prava obolelih od demencije na dnevni boravak u Beogradu – prvi samostalni projekat Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest.

Dnevni centri za obolele od demencije sa savetovalištima za njihove neformalne negovatelje su neophodni u svakoj lokalnoj zajednici. Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest (SUAB) pokušaće, zagovaranjem i kampanjom, da utiče na nadležne u lokalnoj samoupravi Beograda da te usluge i obezbedi svojim sugrađanima.

U Beogradu, gde živi oko 1,7 miliona stanovnika, a među njima i skoro 340 hiljada onih sa 65 i više godina, nedovoljno je servisa i usluga podrške za njihov samostalan život u okviru sopstvene porodice i lokalne zajednice. Posebno nedostaju vaninstitucionalne usluge i servisi socijalne zaštite za oko 25.000 obolelih od demencije, kojih je najviše upravo među najstarijom populacijom, i za još najmanje 50.000 članova porodica obolelih osoba.

Cilj zagovaračke inicijative SUAB-a je da utiče na nadležne u gradu Beogradu da uslugu Dnevnog boravka za obolele od demencije uvedu u Odluku o pravima i uslugama iz socijalne zaštite i da je počnu razvijati. Postići ćemo to zajedno sa članicama Neformalne mreže za pomoć i podršku porodicama članova obolelih od demencije sa Zvezdare i koalicijom udruženja penzionera i drugih organizacija civilnog društva (OCD) iz Beograda koje rade sa starijima/za starije. Sa njima ćemo sklopiti Sporazum da zajednički delujemo i svojim akcijama izvršimo pritisak na nadležne u Gradu da urade sve što je potrebno kako bi grad Beograd, odnosno njegovi sugrađani, dobili uslugu koju čekaju skoro 30 godina.

Ako naša inicijativa uspe, nadležni će u budžetu za 2023. godinu planirati sredstva za Dnevni boravak, kako je i najavila gradska sekretarka za socijalnu zaštitu 20. septembra 2021. godine.

Aktivnosti na projektu

Tri ključne grupe aktivnosti na ovom projektu su:

  1. Nastavak pilotiranja usluge dnevnog boravka za obolele od demencije, u trajanju od četiri meseca. Za ovo vreme ćemo izraditi nacrt standarda za pilotiranu uslugu Dnevnog boravka za obolele od demencije.
  2. Sprovođenje kampanje podizanja svesti u zajednici o već prepoznatom problemu osoba obolelih od demencije i njihovih neformalnih negovatelja i o pozitivnim efektima pilotiranja usluge Dnevnog boravka. Postići ćemo to kroz realizaciju dve panel diskusije sa OCD iz Beograda kojih se tiče ova teme, kroz realizaciju dve panel diskusije sa javnim ustanovama i kroz dve ankete na portalu Penzin.
  3. Mobilisanje javne podrške stejkholdera iz kruga OCD iz Beograda, javnih ustanova, zainteresovane javnosti, javnih ličnosti, za zagovaranje kod Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda, da dopuni odluku o Pravima i uslugama iz socijalne zaštite, na način da će ustanoviti i pravo na uslugu Dnevnog boravka obolelih od demencije i da opredeli novac u budžetu za 2023. godinu za otvaranje Dnevnog boravka.

Projekat “Seti se čoveka” – Zajedno do realizacije prava obolelih od demencije na dnevni boravak u Beogradu, traje godinu dana, od 1. marta 2022. do 28. februara 2023. godine, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske kroz projekat “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.